Article 11321

Title of the article

New study on imperial acculturation 

Authors

Petr S. Kabytov, Doctor of historical sciences, professor, head of the sub-department of Russian history, Samara National Research University (34 Moskovskoye highway, Samara, Russia), E-mail: don.kabytov2012@yandex.ru
Vadim A. Tyurin, Candidate of historical sciences, associate professor of the sub-department of Russian history, Samara National Research University (34 Moskovskoye highway, Samara, Russia), E-mail: vad.im@inbox.ru 

DOI

10.21685/2072-3024-2021-3-11 

 

 Download PDF

References

1. Lyubichankovskiy S.V. Politika akkul'turatsii sredstvami prosveshcheniya islamskikh poddannykh Rossiyskoy imperii: istoricheskiy opyt Orenburgskogo kraya (seredina XIX – nachalo XX v.) = The policy of acculturation by means of enlightening Islamic subjects of the Russian Empire: the historical experience of the Orenburg region (middle 19th – early 20th centuries). Orenburg: Izd. tsentr OGAU, 2018:264. (In Russ.)
2. Vasil'ev D.V., Lyubichankovskiy S.V. Kazakhs and Russians: household acculturation in the 20th century. Voprosy istorii = Historical issues. 2018;(3):151–165. (In Russ.)
3. Lyubichankovskiy S.V. Professional and pedagogical exhibition of 1898 and the imperial policy of acculturation. Voprosy istorii = Historical issues. 2018;(5):125–136. (In Russ.)
4. Lyubichankovskiy S.V. (ed.). Imperskaya politika akkul'turatsii i problema kolonializma (na primere kochevykh i polukochevykh narodov Rossiyskoy imperii): monografiya = Imperial policy of acculturation and the problem of colonialism (on the example of the nomadic and semi-nomadic peoples of the Russian Empire): monograph. Orenburg: Izd. tsentr OGAU, 2019:480. (In Russ.) 

 

Дата создания: 06.10.2021 14:02
Дата обновления: 06.10.2021 15:32